Jesteś tutaj

Strona główna

Regulamin konkursu "Turystyczna rodzinka"

realizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Rodzinne uprawianie turystyki, rekreacji i sportu, oprócz wspólnej troski o zdrowie i kondycję fizyczną, ściśle wiąże się z budowaniem i wzmacnianiem więzi w rodzinie, pogłębianiem wzajemnych relacji oraz kształtowaniem cech i postaw pożądanych w życiu rodzinnym i społecznym. Szczególną formą aktywności ruchowej, w której może uczestniczyć cała rodzina, są różne formy turystyki aktywnej i kwalifikowanej proponowane przez nasze Towarzystwo.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ogłasza Ogólnopolski Konkurs ”Turystyczna Rodzinka” realizowany od 2011 roku w ramach promocji turystyki rodzinnej.

I. Celem Konkursu jest:
• promocja spędzania czasu wolnego przez rodziny w sposób aktywny,
• zachęcenie rodzin do wspólnego systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach ,
• kształtowanie prozdrowotnego stylu życia,
• popularyzacja krajoznawstwa i „Małych Ojczyzn”,
• kształtowanie zachowań proekologicznych aby zachować teraźniejszość dla przyszłości.

II. W Konkursie mogą wziąć udział rodziny, mile widziane rodziny wielopokoleniowe, wspólnie uprawiające turystykę, które:
1. W terminie do 30 czerwca zgłoszą do biura Zarządu Głównego PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa lub na adres mailowy: poczta@rodzina.pttk.pl chęć uczestnictwa w nim (karta zgłoszenia do pobrania ze strony www.rodzina.pttk.pl)
2. Odbędą w terminie do 30 października co najmniej 8 wycieczek turystycznych, jedno lub wielodniowych, pieszych, kolarskich, kajakowych itp. - preferowana różnorodność form.
3. Opiszą przebieg każdej z 8 wycieczek, potwierdzą ich przebieg w obiektach zlokalizowanych na trasie i w ciekawy sposób przedstawią w specjalnie przez siebie przygotowanym Dzienniczku Wypraw Rodzinnych.
Wśród 8 wycieczek: co najmniej 2 należy odbyć po najbliższej okolicy (gminie, powiecie), co najmniej 2 na terenie województwa, pozostałe według uznania ale na terenie Polski.
4. Prześlą do 30 listopada, liczy się data wpłynięcia przesyłki, na adres biura ZG PTTK, Dzienniczki Wypraw Rodzinnych.

III. Oceny Dzienniczków Wypraw dokona komisja powołana przez Zarząd Główny PTTK.
1. Pod uwagę będzie brane: odbycie minimum 8 wycieczek zgodnie z punktem II.3 regulaminu,
2. Opisanie i udokumentowanie ich zrealizowania - do Dzienniczka Wypraw Rodzinnych można wpisywać udokumentowane wycieczki odbyte przez rodzinę od początku danego roku.
3. Dzienniczki mogą być pisane ręcznie i komputerowo, najważniejsza jest ich treść.

IV. Informacje, jakie powinny znaleźć się w Dzienniczku Wypraw Rodzinnych (zalecany format dzienniczków: A-5, A-4):
1. Uczestnicy wypraw: imię i nazwisko, data urodzenia , miejsce zamieszkania, stopień pokrewieństwa.
2. Informacje na jednej ze stron dotyczące rodziny i tradycji wędrówek rodzinnych.
3. Data wycieczki, trasa (opis), ilość kilometrów, forma wędrowania (piesza, kajakowa, rowerowa itd.).
4. Potwierdzenia: pieczątki z trasy, zdjęcia, bilety wstępów.
5. W dzienniczku można umieszczać także rysunki i inne formy graficzne, według uznania wędrujących.

V. Dla najaktywniejszych 200 rodzin ustanowiono specjalną odznakę „Turystyczna rodzinka 2012 roku”.

VI. Wszystkie rodziny uczestniczące w Konkursie otrzymają certyfikat i materiały krajoznawcze.

VII. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.rodzina.pttk.pl do końca każdego roku.

»» karta zgłoszenia

»» karta zgłoszenia PDF

_______________________

partnerem konkursu jest:

Partnerzy

 

Wspierają nas

Patroni honorowi:

MSiT

Logo POT

Rodzina PTTK wspiera

Karta Dużej Rodziny

 

Współpraca