Regulamin konkursu 2023

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
TURYSTYCZNA RODZINKA PTTK 2023

I. Organizator konkursu.

Organizatorem konkursu „Turystyczna Rodzinka PTTK 2023” jest Mazury PTTK Sp. z o.o.

z siedzibą przy ulicy Staromiejskiej 1, 10-950 Olsztyn. Dane kontaktowe: poczta@rodzina.pttk.pl

tel. 89 527 51 44.

 

II. Cele konkursu.

 • Zachęcanie rodzin do wspólnego systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach.
 • Zachęcenie rodzin do prowadzenia pamiątkowych kronik swoich wycieczek.
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w duchu turystyki i krajoznawstwa.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży i jej zamiłowania do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Popularyzowanie krajoznawstwa i „Małych Ojczyzn”.
 • Popularyzowanie działań proekologicznych i prozdrowotnych.
 • Poszerzenie wiedzy o atrakcyjnych turystycznie miejscach kraju.
 • Poznanie się i nawiązanie przyjaźni między rodzinami zainteresowanymi uprawianiem turystyki kwalifikowanej.
 • Promowanie uprawiania turystyki kwalifikowanej przez kształcenie umiejętności planowania tras turystycznych i orientowania się w terenie według mapy.

 

III. Warunki udziału w konkursie.

Konkurs kierowany jest do rodzin (mile widziane rodziny wielopokoleniowe), które wspólnie:

 1. Odbędą w terminie od 1 stycznia do 31 października 2023 roku co najmniej 10 wycieczek turystycznych na ternie Polski – jedno lub wielodniowych.
 2. Swoje rodzinne wycieczki będą dokumentować na bieżąco w formie Kroniki Wypraw Rodzinnych. Kronika może być prowadzona w dowolny sposób, przede wszystkim powinna stanowić pamiątkę z rodzinnych wypraw.  
 3. Prześlą zgłoszenie do udziału w konkursie w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną. Termin przyjmowania zgłoszeń od 2 listopada 2023 roku do 17 listopada 2023 roku.
 4. Zgłoszenie dokonuje się poprzez przesłanie wypełnionej Karty Konkursowej oraz Kroniki Wypraw Rodzinnych.
 5. Wzór Karty Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, do pobrania na stornie konkursu –rodzina.pttk.pl. 
 6. karta-konkursowa-turystyczna-rodzinka-2023 docx
 7. karta-konkursowa-turystyczna-rodzinka-2023 pdf
 8. Zgłoszenie należy przesłać na adres:
  -pocztą elektroniczną na adres: poczta@rodzina.pttk.pl
  -pocztą tradycyjną na adres: Mazury PTTK  ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn.

IV. Kroniki Wypraw Rodzinnych.

      1.Kroniki są pamiątką po odbytych wycieczkach i powinny być prowadzone na bieżąco.

 1. Forma prowadzenia kronik jest dowolna np.: album ze zdjęciami, własnoręcznie namalowane obrazki, zbiór pamiątek, książeczki GOT PTTK lub innych aktywności, kroniki w formie opowiadań i opisów, filmy i relacje audio, blog internetowy, inne według inwencji.
 2. Dodatkowo punktowany będzie wkład pracy dzieci przy prowadzeniu kronik.
 3. Kroniki Wypraw Rodzinnych stanowią jedno z kryteriów w ocenie konkursowej, powinny potwierdzać co najmniej 10 wspólnie odbytych wycieczek. 
 4. Kroniki przesłane pocztą tradycyjną, po dokonaniu ich oceny przez Komisję Konkursową, będą do odebrania w siedzibie Organizatora Konkursu lub zostaną odesłane na wskazany w zgłoszeniu adres.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie kronik przesłanych pocztą tradycyjną.

 

V. Kryteria oceny.

Członkowie Komisji Konkursowej oceniają Kroniki Wypraw Rodzinnych, przyznając punkty z łącznej puli 100 PKT w określonych poniżej kategoriach:

 1. Różnorodność form turystyki podczas zrealizowanych wycieczek – do przyznania maksymalnie 20 PKT.
 2. Walory krajoznawcze wycieczek i różnorodność miejsc które odwiedzono podczas wycieczek – do przyznania maksymalnie 40 PKT.
 3. Kroniki Wypraw Rodzinnych: pomysłowość i oryginalność ich prowadzenia, walory artystyczne, przedstawienie walorów krajoznawczych, wyjątkowość zgromadzonych pamiątek, praca dzieci przy tworzeniu kronik – do przyznania maksymalnie 40 PKT.

 

VI. Wyniki Konkursu i Nagrody.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po dokonaniu oceny wszystkich zgłoszeń w terminie do dnia 22 grudnia 2023 roku. Ogłoszenie wyników konkursu, zamieszczone zostanie na stronie internetowej Turystycznej Rodzinki – rodzina.pttk.pl.
 2. Laureatami konkursu są rodziny składające się z osób, które brały udział w wycieczkach konkursowych, przewidziane są:
  -3 miejsca na podium,
  -wyróżnienia.
 3. Nagrodami w konkursie są pobyty w wybranych obiektach PTTK, vouchery na udział w imprezach turystycznych, drobne upominki.
 4. Nagrody zostaną przesłane pocztą tradycyjną lub wręczone podczas spotkania Turystyczna Rodzinka.
 5. Wszystkie rodziny które wzięły udział w konkursie otrzymują pamiątkowy certyfikat.

VII. Dane osobowe uczestników konkursu.

 1. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem danych osobowych zawartych w Kartach Konkursowych i Kronikach Wypraw Rodzinnych w celu realizacji Konkursu – w szczególności kontaktu z rodzinami, oceny konkursowej, ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej www.rodzina.pttk.pl (nazwisko rodziny i miejscowość zamieszkania).
 2. Karta Konkursowa zawiera pole wyboru dodatkowej i dobrowolnej zgody na publikację przesłanej do konkursu Kroniki Wypraw Rodzinnych – publikacja odbywać będzie się na stronach internetowych i w mediach społecznościowych akcji Turystyczna Rodzinka PTTK.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.rodzina.pttk.pl

Zdobądź odznakę

Turystycznej rodzinki

przejdź

Organizujemy warsztaty na terenie całej Polski

Zobacz miejsca w których byliśmy

archiwum >

 

Turystyczną Rodzinkę Prowadzi
Mazury PTTK Sp. z o.o.
10-950 Olsztyn ul. Staromiejska 1
poczta@rodzina.pttk.pl
tel.: +48 89 527 51 56

NIP 739-05-15-016
REGON 510242270
numer konta mBank 14 1140 2017 0000 4102 0432 7326

Copyright © Mazury PTTK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja:
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję