Regulamin konkursu

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
TURYSTYCZNA RODZINKA PTTK 2021

 

I. Organizator konkursu.

Organizatorem konkursu „Turystyczna Rodzinka PTTK 2021” jest Mazury PTTK Sp. z o.o.
z siedzibą ulica Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn.

Dane kontaktowe: poczta@rodzina.pttk.pl tel. 89 527 51 56.

 

II. Cele konkursu.

– Promocja spędzania czasu wolnego przez rodziny w sposób aktywny.
– Zachęcenie rodzin do wspólnego systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach.
– Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia.
– Popularyzacja krajoznawstwa i „Małych Ojczyzn”.
– Popularyzacja działań proekologicznych.
– Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w duchu turystyki i krajoznawstwa.

 

III. Warunki udziału w konkursie.

W Konkursie mogą wziąć udział rodziny, mile widziane rodziny wielopokoleniowe, które wspólnie:
1. Odbędą w terminie od 1 stycznia do 30 października 2021 roku co najmniej 6 wycieczek turystycznych na terytorium Polski – jedno lub wielodniowych, preferowane aktywne wycieczki oraz różnorodność form np.: piesze, kolarskie, kajakowe, itp.
2. Udokumentują swoje wycieczki w Dzienniczkach Wypraw Rodzinnych. Dzienniczki w sposób jednoznaczny powinny potwierdzać odbytą wycieczkę np. zdjęcia, pieczątki z odwiedzonych atrakcji, pamiątki, inne według inwencji uczestników.
3. Prześlą swoje zgłoszenia do konkursu w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną w wyznaczonym terminie. Terminy przyjmowania zgłoszeń: od 1 października 2021 roku do 10 listopada 2021 roku.
4. Zgłoszenie dokonuje się poprzez przesłanie wypełnionej Karty Konkursowej oraz Dzienniczka Wypraw Rodzinnych.
5.
Wzór Karty Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, do pobrania na stornie konkursu – www.rodzina.pttk.pl.
6. Adresy do przesłania zgłoszeń:
– pocztą elektroniczną na adres: konkurs@rodzina.pttk.pl.
– pocztą tradycyjną na adres: Mazury PTTK Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn.

Uwaga – preferowaną formą przesłania zgłoszenia jest forma elektroniczna.
W przypadku prowadzenia Dzienniczka Wypraw Rodzinnych w innej formie niż elektroniczna, można go przesłać na przykład jako: skan, zdjęcia, prezentację multimedialną, filmik prezentujący dzienniczek.

 

IV. Dzienniczki Wypraw Rodzinnych.

Dzienniczki są pamiątką po odbytych wycieczkach, w sposób jednoznaczny powinny potwierdzać kolejno odbyte rodzinne wyprawy.
1. Forma prowadzenia dzienniczków jest dowolna np.: album ze zdjęciami, własnoręcznie namalowane obrazki, zbiór pamiątek, książeczki GOT PTTK lub innych aktywności, dzienniczki w formie opowiadań i opisów, filmy i relacje audio, blog internetowy, inne według inwencji.
2. Mile widziany będzie wkład pracy dzieci przy prowadzeniu dzienniczków.
3. Dzienniczki Wypraw Rodzinnych poza potwierdzeniem wypraw, stanowią jedno z kryteriów w ocenie konkursowej.
Oceniane będą: pomysłowość i oryginalność prowadzenia dzienniczków, walory artystyczne, przedstawienie walorów krajoznawczych, wyjątkowość zgromadzonych pamiątek, udokumentowanie pracy dzieci przy tworzeniu dzienniczków.
4. Dzienniczki przesłane pocztą tradycyjną, po dokonaniu ich oceny przez Komisję Konkursową, będą do odebrania w siedzibie Organizatora Konkursu.
5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie dzienniczków przesłanych pocztą tradycyjną.

 

V. Kryteria oceny.

W celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową składającą się z trzech osób.
Członkowie komisji konkursowej oceniają Dzienniczki Wypraw Rodzinnych, przyznając punkty z łącznej puli 100 PKT w określonych poniżej kategoriach:
1. Liczba zrealizowanych wycieczek powyżej 6 minimalnie wymaganych w konkursie – do przyznania maksymalnie 10 PKT.
2. Różnorodność form turystyki podczas zrealizowanych wycieczek – do przyznania maksymalnie 20 PKT.
3. Różnorodność lokalizacji zrealizowanych wycieczek (lokalnie w gminie, powiecie, województwie, ogólnokrajowa) – do przyznania maksymalnie 20 PKT.
4. Walory krajoznawcze i osobliwość miejsc które odwiedzono podczas wycieczek – do przyznania maksymalnie 20 PKT.
5. Dzienniczki Wypraw Rodzinnych – do przyznania maksymalnie 30 PKT.

 

VI. Wyniki Konkursu i Nagrody.

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po dokonaniu oceny wszystkich zgłoszeń w terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku. Ogłoszenie wyników konkursu zamieszczone zostanie na stronie internetowej Turystycznej Rodzinki – www.rodzina.pttk.pl.
2. Laureatami konkursu są rodziny składające się z osób które brały udział w wycieczkach konkursowych, przewidziane są:
– 3 miejsca na podium,
– 20 wyróżnień,
– dopuszcza się specjalne wyróżnienia od Sponsorów Konkursu.
3. Nagrodami w konkursie są pobyty w wybranych Obiektach PTTK, vouchery na udział w imprezach turystycznych oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego.
4.
Wszystkie zgłoszenia do konkursu uhonorowane będą specjalnymi certyfikatami oraz drobnymi upominkami.
5.
Nagrody zostaną przesłane pocztą tradycyjną lub wręczone podczas specjalnej gali na jednej z imprez turystycznych Turystyczna Rodzinka.

 

VII. Dane osobowe uczestników konkursu.
1. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem danych osobowych zawartych w Kartach Konkursowych i Dzienniczkach Wypraw Rodzinnych w celu realizacji Konkursu – w szczególności kontaktu z rodzinami, oceny konkursowej, ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej www.rodzina.pttk.pl (nazwisko rodziny i miejscowość zamieszkania).
2. Karta Konkursowa zawiera pole wyboru dodatkowej i dobrowolnej zgody na publikację przesłanego do konkursu Dzienniczka Wypraw Rodzinnych – publikacja odbywać będzie się na stronach internetowych i w mediach społecznościowych akcji Turystyczna Rodzinka.

 

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Zgłoszenie do Konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
4. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.rodzina.pttk.pl

 

 

Zdobądź odznakę

Turystycznej rodzinki

przejdź

Organizujemy warsztaty na terenie całej Polski

Zobacz miejsca w których byliśmy

archiwum >

 

Turystyczną Rodzinkę Prowadzi
Mazury PTTK Sp. z o.o.
10-950 Olsztyn ul. Staromiejska 1
poczta@rodzina.pttk.pl
tel.: +48 89 527 51 56

NIP 739-05-15-016
REGON 510242270
numer konta mBank 14 1140 2017 0000 4102 0432 7326

Copyright © Mazury PTTK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja:
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję